Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia. 

Prevádzkovateľ:    
Spoločnosť Idem, s. r. o. založená spoločenskou zmluvou podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, so sídlom Vlašská 7, 831 06 Bratislava, zapísaná dňa 11.02.2021, vložka 150469/B, (ďalej len „Spoločnosť“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:    
adresa na zasielanie písomností: Idem, s.r.o. Vlašská 7, 831 06 Bratislava, emailový kontakt: idem@idem.sk.

Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov. Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby. 

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade Vám naše služby nemôžeme poskytnúť. 

Bez Vášho súhlasu Vaše osobné údaje spracúvame na vymedzené účely v nasledovných prípadoch a na základe týchto právnych základov:

 • príprava ponuky cestovných služieb, uzatvorenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov, komunikácia s cestujúcimi/klientami a inými osobami, vykonávanie úkonov nevyhnutných na plnenie zmluvy, napr. komunikácia s tretími stranami ako Cestovná kancelária, dopravca, prenos údajov do zahraničia (v rámci EHS ako aj do tretích krajín), iné činnosti podľa bodu 3.1. (d) Kódexu, komunikácia s klientom, zistenie jeho požiadaviek, vyhľadanie ponúk vhodných pre klienta, činnosti smerujúce k obstaraniu uzatvorenia zmluvy pre klienta, ponuka a predaj jednotlivých cestovných služieb a s tým súvisiaci prenos údajov k tretím stranám a do zahraničia,
 • činnosti a úkony nevyhnutné na vybavenie reklamácie v súlade s osobitnými právnymi predpismi,
 • vedenie zoznamov cestujúcich a klientov na účely poskytovania vernostných zliav a bonusov na základe oprávneného záujmu,
 • zverejňovanie recenzií a referencií klientmi/cestujúcimi na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
 • podpora predaja: marketingové ponuky, newsletter, zasielanie katalógov, informácie o produktoch a novinkách klientom, ktorí už s nami cestovali alebo im bola poskytnutá iná služba cestovného ruchu, údaje týkajúce sa predchádzajúcich požiadaviek klientov pre zasielanie relevantných ponúk a to na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
 • vedenie knihy prijatej a odoslanej korešpondencie podľa osobitného právneho predpisu. Plnenie povinností vyplývajúcich z účtovných predpisov, vedenie účtovnej agendy, správa účtovných dokladov na základe osobitných právnych predpisov,

Oprávnené záujmy, pre ktoré sú Vaše osobné údaje spracúvané:    
Prevádzkovateľ niekedy spracúva Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu aj na základe svojho oprávneného záujmu na spracúvaní alebo na základe oprávneného záujmu tretích strán. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe týchto oprávnených záujmov:

 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa a spolucestujúcich, resp. cestujúcich, v prospech ktorých bola zmluva o zájazde alebo o poskytnutí inej služby cestovného ruchu uzatvorená, aby mohla byť poskytnutá objednaná služba cestovného ruchu (zájazd),
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov obdarovaného na účely uplatnenia darčekového poukazu a zároveň oprávnený záujem darcu aj obdarovaného na realizácii zájazdu za darčekový poukaz,
 • oprávnený záujem - priamy marketing voči klientom, ktorí už s nami cestovali alebo im bola poskytnutá iná služba cestovného ruchu,
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa na ochrane servera ako aj na ochrane svojho podnikania, oprávnený záujem na riadnom fungovaní web stránky (cookies).

Len s Vaším súhlasom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v týchto prípadoch:

 • podpora predaja: marketingové ponuky, newsletter, zasielanie katalógov, informácie o produktoch a novinkách voči akýmkoľvek záujemcom (nie v pozícii klienta Prevádzkovateľa),
 • fotografie - vytváranie, ukladanie, zverejňovanie, na účely propagácie Prevádzkovateľa a jeho činnosti, či už vytvorené na zájazde Prevádzkovateľom alebo jeho zástupcom alebo zaslané samotným účastníkom zájazdu (klientom),
 • zdravotné údaje ako zdravotné postihnutie, alergie a iné zdravotné informácie, ktoré nám o sebe poskytujete s výslovným súhlasom na zabezpečenie všetkých Vami požadovaných cestovných služieb pre Vašu spokojnosť a komfort.
 • zverejňovanie fotografií zamestnancov na webovej stránke, sociálnych sieťach či marketingových materiáloch na základe súhlasu dotknutých osôb,

Kategórie dotknutých osobných údajov: 
Spracúvame o Vás bežné osobné údaje ako aj osobitnú kategóriu osobných údajov, najmä: 
Meno, priezvisko, titul, podpis, dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo pasu, miesto a dátum vydania, dátum platnosti, rodné číslo (na účely cestovného poistenia) miesto a dátum vydania, dátum platnosti, štátna príslušnosť, štátne občianstvo a kópia pasu (najmä na účely vybavenia víz), IP adresa, cookies, logy (najmä pri poskytovaní služieb prostredníctvom webových stránok a na marketingové účely), údaje o bankovom účte (na účely vrátenia finančných prostriedkov pri vybavení reklamácie), pohlavie (na účely ubytovania s osobou rovnakého pohlavia pri skupinových zájazdoch), údaje o špecifických požiadavkách (diéty, asistencia), zdravotné údaje (zdravotné postihnutie, údaje o poskytnutom ošetrení na účely vybavenia poistenej udalosti). Údaje o destinácii, termínové, cenové a obsahové údaje o poskytovaných službách, údaje týkajúce sa predchádzajúcich požiadaviek klientov pre zasielanie relevantných ponúk.

Kategórie príjemcov osobných údajov: 
Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • našim zmluvným partnerom, prostredníctvom ktorých zabezpečujeme služby cestovného ruchu, ktoré ste si u nás objednali (partnerské cestovné kancelárie a handlingoví parteri, ubytovacie zariadenia, dopravcovia, sprievodcovia a delegáti, poisťovne, externé spoločnosti spravujúce naše systémy a iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti,
 • našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu odberateľmi, a to dodávateľom informačných technológií (poskytovateľ webhostingu, služby email marketingu, správy IT) a poskytovateľom služieb účtovníctva; cestovným agentúram, prostredníctvom ktorých ste si u nás objednali služby cestovného ruchu,
 • iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, polícií a pod.).

Prenos osobných údajov do 3. krajín:
Tretie krajiny, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov sú zverejnené aj na web stránke Úradu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany.
Cestovná kancelária pri prenose osobných údajov do krajín EHS a krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany podľa rozhodnutia Komisie nie je povinná prijímať žiadne špeciálne opatrenia. K partnerom zo zahraničia, ktorým osobné údaje poskytuje, pristupuje rovnako, ako by boli na území Slovenskej republiky (ak je potrebné uzatvorí zmluvu o sprostredkovaní alebo zaviaže partnera mlčanlivosťou a pod.). Pri prenose osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany, môže cestovná kancelária a cestovná agentúra napríklad uzatvoriť s obchodným partnerom zmluvu, ktorej súčasťou budú aj štandardné zmluvné doložky prijaté Komisiou, alebo sa spoľahne na súhlas dotknutej osoby s prenosom. Prenos je možné uskutočniť aj v prípade, že je to nevyhnutné na plnenie zmluvy s dotknutou osobou alebo v záujme dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov:
marketingové účely 5 rokov, CK v nevyhnutnom rozsahu spracováva osobné údaje potrebné k plneniu zmluvy a právne povinnosti v zmysle platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Profilovanie:
Dotknutá osoba má osobitný druh práva v prípade, ak sa jej osobné údaje spracúvajú v automatizovaných systémoch. Tieto systémy spravidla fungujú na princípe rôznych algoritmov, ktoré zo spracovaných osobných údajov vygenerujú rozhodnutie, ktoré môže byť pre dotknutú osobu vysoko relevantné. Až na niektoré výnimky má dotknutá osoba právo, aby sa na ňu takéto spracúvanie nevzťahovalo.

Práva dotknutej osoby má nasledovné práva:

 • právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Informácie o zdroji osobných údajov:
osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja: provízni predajcovia, zmluvy o obstaraní zájazdu, interná databáza spoločnosti.